Actuación de la Oficina Antifraude de Cataluña #OAC

La Oficina Antifraude puede actuar en caso de presuntos usos o destinos ilegales de fondos públicos y otros aprovechamientos irregulares derivados de conductas que comporten conflictos de intereses, o uso en beneficio particular de informaciones derivadas de funciones propias del personal al servicio de las administraciones.

Supuestos en los que la Oficina Antifraude no puede actuar

 • No es competente para intervenir en casos de fraude tributario y mercantil, en las relaciones societarias, las que se dan entre empresas y particulares o en los asuntos privados que derivan del comercio y el consumo. Tampoco en materia de Seguridad Social y en conflictos laborales.
 • No puede cumplir funciones que correspondan a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal, ni puede indagar sobre hechos que sean ya objeto de sus investigaciones.

Información al interesado

 • Información a posibles implicados: La Oficina Antifraude, una vez determina la posible implicación individual en hechos objeto de investigación de una persona (alto cargo, funcionario, directivo, miembro o empleado de una institución, de un órgano o de una entidad) le informa inmediatamente y le ofrece la posibilidad de que deje constancia de su parecer.
 • Información a la institución: Si una investigación afecta personalmente a un alto cargo, funcionario, directivo o empleado la Oficina Antifraude informa al responsable de la institución, del órgano o de la entidad de quien depende o de quién presta servicios. Estas comunicaciones pueden ser diferidas en los casos que exigen mantener el secreto absoluto de las actuaciones.

La Oficina Antifraude de Cataluña es una institución independiente, que trabaja para fortalecer la integridad en el sector público catalán, previniendo e investigando la corrupción.

Contacto

C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona

Telèfon: 93 554 55 55

Fax: 935545564

bustiaoac@antifrau.cat

La Oficina Antifraude puede actuar, con alcance diverso, en los siguientes ámbitos:

El sector público de Cataluña, que incluye:

 • La Administración de la Generalitat: Gobierno y sus departamentos y organismos, agencias y otros entes de derecho público.
 • Los entes locales: ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos comarcales, entidades metropolitanas, mancomunidades de municipios, consorcios y otras entidades integrantes de la Administración local.
 • El Parlamento de Cataluña.
 • Los entes estatutarios y las autoridades independientes.
 • Las universidades públicas y sus entes instrumentales.
 • Las empresas públicas.
 • Los consorcios.
 • Las fundaciones públicas o privadas, en las que participen organismos públicos
 • Otros entes instrumentales, de derecho público o privado, vinculados a las administraciones catalanas o dependientes.

Las empresas y entidades privadas y las personas físicas que gestionen servicios públicos, ejecuten obras públicas o reciban subvenciones.

Directora Sra.   Maite Masià Ayala

Càrrec

Directora (e.f.)
Adreça
Carrer de Ribes, 3
Població
08013  Barcelona
Telèfon
93 554 55 55
Horari de registre

de dilluns a dijous, de 9 a 18 h. – ininterrompudament, i divendres no festius, de 9 a 14 h.

Horari reduït (de l’1 de juny al 30 de setembre i del 15 de desembre al 10 de gener):
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari d’atenció

de dilluns a dijous, de 9 a 14 i 16 a 18 h. i divendres no festius, de 9 a 14 h.

Horari reduït (de l’1 de juny al 30 de setembre i del 15 de desembre al 10 de gener):
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que s’adscriu al Parlament de Catalunya. L’Oficina actua amb independència de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions.

La finalitat de l’Oficina Antifrau és prevenir i investigar possibles casos concrets d’ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús en benefici privat d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Són també finalitats de l’OAC assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l’exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.

L’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya és el sector públic de Catalunya, integrat per l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats públiques, inclosos en tots els casos llurs organismes, les entitats vinculades i les empreses públiques que en depenen. L’OAC, amb relació als ens locals i a les universitats públiques, actua respectant els principis d’autonomia local i universitària garantits per la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

En termes generals, a l’Oficina Antifrau de Catalunya li corresponen les següents funcions:

 • Investigar possibles casos d’us fraudulent de fons públics així com conductes contràries a la probitat en l’actuació de l’Administració.
 • Prevenir i alertar de les conductes del personal de l’Administració i alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l’ús irregular de fons públics o qualsevol altre aprofitament il·lícit, comportin conflicte d’interessos o consisteixin en l’ús particular d’informacions que aquells tinguin per raó de les seves funcions i l’abús en l’exercici d’aquestes.
 • Cooperar amb l’autoritat competent per esclarir les infraccions administratives.
 • Col·laborar en la formació, inicial i continuada, del personal en matèria de lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.
 • Assessorar i formular propostes i recomanacions als òrgans de l’Administració, al Govern de la Generalitat o al Parlament en l’àmbit de la lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat relacionada.

Les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l’Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que dugui a terme. Aquest deure de col·laboració s’estén també a aquells particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau.

L’Oficina cooperarà amb la Intervenció i d’altres òrgans i institucions catalanes, especialment les de control de l’actuació de l’administració, mitjançant l’intercanvi d’informació i experiències i la coordinació de llurs funcions.

 

Te invito a visitar las Redes Sociales de #Segurpricat : linkedin, twitter, facebook… / vía @segurpricat #siseguridad

2 comentarios sobre “Actuación de la Oficina Antifraude de Cataluña #OAC

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s